Cơ cấu tổ chức

Tổng số nhân sự: 70 người.

Trình độ nhân sự:

  • Kỹ sư: 05
  • Cử nhân:10
  • Cao đẳng:05
  • Trung cấp: 02
  • Công nhân:48

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC